Koleso šťastia s RGB Liptov

KOLESO ŠŤASTIA S RGB LIPTOV JE TU ! PRÍĎTE SI VYTOČIŤ SKVELÉ VÝHRY !   

Je to pri tom také jednoduché. Stačí keď v termíne 2.1.2018 - 4.4.2018 nakúpite v akejkoľvek predajni alebo prevádzke v RGB Liptov nad 10€, a zapojíte sa do súťaže. Zapojíte sa tak, že vyplníte zlosovací žreb, ktorý dostanete na predajni pri nákupe nad 10€. Takýto zlosovací žreb vyplníte, a vhodíte do zlosovacej urny, ktorá je umiestnená na prízemí OC RGB Liptov.

Ak budete mať šťastie, tak vás vyžrebujeme, a už vo štvrtok 4.1.2018 vyžrebujeme ôsmich z vás, ktorí si prídete zatočiť kolesom ! Hráme o darčekové poukážky v hodnote 10€ a 15€ na nákup v RGB Liptov, a o veľké množstvo vecných cien a darčekov.

Keď vás vyžrebujeme, a prídete si vytočiť výhru, tak možno urobíte radosť aj niekomu inému, pretože to budete práve vy, kto žrebuje výhercov na ďalší týždeň, ktorí prídu taktiež točiť Kolesom šťastia o skvelé výhry !PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
 
Pravidlá spotrebiteľskej súťaže "Koleso šťastia s RGB Liptov"
(ďalej len ,,Pravidlá súťaže“)
               
Tieto Pravidlá súťaže stanovujú podmienky pre účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, a popisujú práva a povinnosti súťažiacich, a tiež zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“).
 
Organizátor súťaže a jej pôsobnosť
1.Spotrebiteľská súťaž s názvom „Koleso šťastia s RGB Liptov“ (ďalej len ako „spotrebiteľská súťaž“ alebo aj „súťaž“) je organizovaná a uskutočňovaná  spoločnosťou RGB Liptov, s. r. o., so sídlom Stará Ivanská 1/386, 821 04 Bratislava, IČO: 36 712 850, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 43671/B (ďalej len ako „Organizátor“ alebo „RGB Liptov“).
2.Pôsobnosť spotrebiteľskej súťaže je určená výhradne na územie Slovenskej republiky.
3.Termín začatia súťaže je 2.1.2018 a termín ukončenia je 4.4.2018.
 
Podmienky účasti v súťaži
Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky spôsobilá na právne úkony(ďalej len „Účastník“) vyplnením zlosovacieho žrebu, v súlade s Pravidlami súťaže. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci a rodinní príslušníci zamestnancov Organizátora.
 
Pravidlá súťaže
1.Podmienkou zapojenia sa do súťaže je nákup nad 10€ s DPH, v akejkoľvek prevádzke Obchodno-zábavného centra RGB Liptov, na adrese: Kamenné pole 4449/3, 031 01 Liptovský Mikuláš (ďalej len ,,OZC RGB Liptov“). Zákazník pri nákupe nad 10€ s DPH dostane od pracovníka prevádzky zlosovací žreb, ktorý vypíše, a vhodí do zlosovacej urny umiestnenej v blízkosti hlavného vstupu do budovy OZC RGB Liptov.
2.Účastník je povinný ponechať si pokladničný blok z daného nákupu, pretože v prípade výhry, bude vyzvaný k jeho predloženiu.
3. V prípade, ak Účastník nedoručí Organizátorovi pokladničný blok najneskôr do 5 dní od jeho vyžiadania Organizátorom, stráca nárok na výhru.
4. Platnosť výhry je 1 mesiac od vyžrebovania výhercov. V prípade, že si Účastník neprevezme výhru do 1 mesiaca od vyžrebovania, výhra prepadá v prospech Organizátora a Účastník stráca nárok na výhru.
5.Výhra sa dá prevziať jedine osobne, a to v OZC RGB Liptov po dohode s Organizátorom, resp. správou OZC RGB Liptov, pričom sa vylučuje zaslanie výhry poštou.
6.Účastník sa môže do súťaže zapojiť s viacerými zlosovacími žrebmi, nie je však možné uplatniť viacero zlosovacích žrebov s tým istým pokladničným bločkom.
7. Výhercovi nárok na výhru zaniká v prípade:
a) ak porušil akúkoľvek povinnosť určenú týmito Pravidlami súťaže;
b) koná v rozpore s dobrými mravmi (napr. poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným konaním a pod.);
c) ak si výhru neprebral v stanovenej lehote, alebo dohodnutým spôsobom.
                              
Žrebovanie a výhry v súťaži
1.Hlavné žrebovanie sa uskutoční 4.4.2018, pričom ceny budú žrebované verejne, Organizátorom súťaže.
2.Počas trvania súťaže v období 2.1.-4.4.2018 bude každý štvrtok prebiehať žrebovanie priebežných cien ako sú 10€ a 15€ darčekové poukážky na nákup, vecné ceny od predajní a iné. Žrebovanie bude prebiehať priamo v RGB Liptov, verejne, za účasti 8 súťažiacich ktorí si výhru vykrútia na Kolese šťastia. Prvých ôsmich výhercov, ktorí prídu točiť kolesom žrebuje Správa centra RGB Liptov. Kontaktuje ich, a určí im čas, vždy vo štvrtok, kedy prídu točiť kolesom. Takýto výherca potom na mieste žrebuje ďalšieho, ktorý príde o týždeň vo štvrtok. Celkovo teda 8 výhercov žrebuje ďalších 8 výhercov na ďalší týždeň. Prvé točenie kolesom sa uskutoční 11.1.2018.
 
Výhrami v súťaži sú nákupné poukážky od RGB Liptov, v hodnote 10€ a 15€, poukazy do kaviarne Cafe Red, vecné ceny od zapojených predajní a iné ďalšie hodnotné darčeky. To platí pre priebežné točenie kolesom, ako aj pre hlavné žrebovanie.
 
 
Darčekové poukážky od RGB Liptov, môžu výhercovia  použiť na nákup tovaru/služieb výlučne v prevádzkach OZC RGB Liptov, pričom tieto darčekové poukážky nie je možné zameniť za hotovosť.
 
 
Vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov
1. Odovzdaním vyplneného zlosovacieho žrebu s uvedením mena, priezviska, korešpondenčnej adresy, telefónneho čísla a e-mailu každý Účastník Organizátorovi čestne vyhlasuje, že dáva svoj súhlas so spracovaním predmetných osobných údajov (ďalej len "údaje"), a to na účely realizácie súťaže, jej vyhodnotenia, kontaktovania výhercov, zverejnenia výhercov a odovzdania výhier.  Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí počas doby trvania súťaže až do uplynutia 1 mesiaca od vyžrebovania výhercov v hlavnom žrebovaní. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla Organizátora. Organizátor súťaže po splnení účelu spracúvania údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov v zmysle § 17 zákona o ochrane osobných údajov. Výhercovia budú zverejnení na www.rgbliptov.sk a na facebooku RGB Liptov, v rozsahu: priezvisko, prvé písmeno z mena, a obec v rámci bydliska.
 
2. Účastník súťaže, ktorý poskytol Organizátorovi súťaže osobné údaje, má práva aj podľa § 15 a § 28 až § 30 zákona o ochrane osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje Účastník dobrovoľne a môže ho kedykoľvek bezplatne na adrese Organizátora súťaže odvolať. Organizátor súťaže vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov, osobné údaje bude získavať výlučne na vyššie uvedené účely. Organizátor súťaže vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. i) zákona o ochrane osobných údajov bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov.
3. V zmysle § 16 zákona o ochrane osobných údajov je Účastník povinný uviesť len pravdivé osobné údaje, inak zodpovedá za nepravdivosť týchto údajov. V prípade porušenia týchto povinností je Organizátor súťaže oprávnený túto osobu z účasti v spotrebiteľskej súťaži vylúčiť.
 
Spoločné ustanovenia
1. Výhru v súťažiach zaistí Organizátor súťaže, prípadne obchodný partner Organizátora, ktorý venoval cenu do súťaže a ktorý je zároveň uvedený pri samotnom zadaní konkrétnej súťaže (napr. ak by išlo o zážitkovú výhru, zájazd či iné).
2. Výhercovia nie sú povinní výhru prijať. Nárok na výhru nemožno previesť na inú osobu a hodnotu výhier nie je možné vyplatiť v hotovosti. Účastníci berú na vedomie, že vymáhanie výhry nie je v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník možné.
3.  Účastník súťaže berie na vedomie, že výhry prevyšujúce hodnotu 350 € podliehajú zdaneniu.  
4. Tieto Pravidlá súťaže sú uverejnené na webovej stránke Organizátora – www.rgbliptov.sk, pričom môžu byť v skrátenej verzii uverejnené na propagačných či iných materiáloch v súvislosti s propagáciou súťaže.
5. Účasť na súťaži je dobrovoľná a Účastník svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s týmito Pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 
NÁKUPNÉ POUKÁŽKY RGB LIPTOV JE MOŽNÉ UPLATNIŤ JEDNORÁZOVO V JEDNEJ PREVÁDZKE
OBCHODNO-ZÁBAVNÉHO CENTRA RGB LIPTOV. Z POUKÁŽOK SA NEVYDÁVA.

Mená výhercov ktorý budú točiť kolesom 11.1.2018:


Kamenár R., Bobrovník |  Baniaková K., Lipt.Sielnica  |  Harmanová E., Lipt.Mikuláš  |  Rusnáková L., Lipt.Mikuláš
Benková V., Lipt.Mikuláš  |  Švecová G., Lipt.Mikuláš  |  Kurtíková E., Bobrovec  |  Radičová E., Podtúreň

18.1.2018 prídu točiť Kolesom:

Červeňová D., Medvedzie  |  Sýkorová A., Hybe  |  Ošková J., Žiar  |  Kellová D., Lipt.Trnovec
Lacová Z., Lipt.Mikuláš  |  Kandera J., Lipt.Mikuláš  |  Stašová K., Prosiek  |  Kubaláková D., Lipt.Sielnica

25.1.2018 prídu točiť Kolesom:

Hlavajová Z., Uhorská Ves  |  Tomková K., Pavlova Ves  |  Váleková Z., Závažná Poruba  |  Radičová E., Podtureň
Molnár Ľ., Sereď  |  Porubská Z., Važec  |  Fiedorová K., Lipt.Sielnica  |  Drenková L., Lipt.Hrádok

1.2.2018 prídu točiť Kolesom: 

Ježová M., Lipt.Mikuláš  |  Meško S., Bukovina  |  Weinerová V., Lipt.Mikuláš  |  Lomnický J., Záv.Poruba
Cibák R., Beňadíková  |  Šiška F., Zuberec  |  Droppová V., Lipt.Mikuláš  |  Martoňová J., Lipt.Teplá


8.2.2018 prídu točiť Kolesom:

Čulen F., Brodské  |  Drenková L., Lipt.Hrádok  |  Šamajová A., Udiča  |  Hlavajová Z., Uhorská Ves
Timková T., Likavka  |  Potúček V., Brezová pod Bradlom  |  Cibák R., Lipt.Mikuláš  |  Matúšová D., Lipt.Mikuláš

15.2.2018 prídu točiť Kolesom:

Švecová G., Lipt.Mikuláš  |  Chovan F., Ružomberok  |  Budovecová L., Lipt. Mikuláš  |  Buknová K., Ružomberok
Mrázik M., Dúbrava  |  Rubnáková L., Lipt.Mikuláš  |  Dermeková M., Lipt.Mikuláš  |  Kropáčová S., Lipt.Hrádok 

22.2.2018 prídu točiť Kolesom:

Hlavajová Z., Uhorská Ves  |  Kamenár R., Bobrovník  |  Gašinec I., Lipt.Vlachy  |  Baniaková K., Lipt. Sielnica
Paciga J., Lipt.Ján  |  Švecová G., Lipt.Mikuláš  |  Joneková I., Lipt.Mikuláš  |  Gubel M., Maňa

1.3.2018 prídu točiť Kolesom:

Čenková L., Kráľová Lehota  |  Buzák J., Lipt.Peter  |  Vargová S., Lazisko  |  Kurtíková E., Bobrovec
Gurecká M., Beňadíková  |  Béresová, Uhorská Ves  |  Badžgoňová M., Ľubeľa  |  Čonková A., Bobrovec

8.3.2018 prídu točiť Kolesom:

Mrázová M., Lipt.Mikuláš  |  Paľo T., Záv. Poruba  |  Vitovská M., Lipt.Mikuláš  |  Krivdová M., Dolný Kubín
Kandová T., Lipt.Mikuláš  |  Hubová S., Ružomberok  |  Komorášová L., Bobrovec  |  Feriančeková I., Važec

15.3.2018 prídu točiť Kolesom:

Garbová I., Bobrovec  |  Štetinová Ľ., Lipt.Mikuláš  |  Garaj J., Lipt.Mikuláš  |  Košová M., Dúbrava
Budayová E., Lipt. Mikuláš  |  Kustra M., Lipt.Mikuláš  |  Kropáčová S., Lipt.Hrádok  |  Drozdek P., Lipt.Mikuláš

22.3.2018 prídu točiť Kolesom:

Florová M., Gôtovany  |  Brtáňová M., Hybe  |  Štepitová S., Lipt.Hrádok  |  Buzáš J., Lipt.Mikuláš
Jamnická J., Konská  |  Púčeková L., Lipt.Mikuláš  |  Palag J., Lipt.Mikuláš  |  Hrubcová M., Uhadová

29.3.2018 prídu točiť Kolesom:

Straková M., Potok  |  Vargová S., Lazisko  |  Dúbravcová M., Lipt.Mikuláš  |  Ondrejka M., Part.Lupča
Tekel T., Lipt.Mikuláš  |  Sendecký R., Lipt.Hrádok  |  Cholvádtová Z., Lipt.Ján  |  Vrbičanová O., Lipt.Hrádok