Bločková lotéria s RGB Liptov

NAKÚP NAD 10€ A VYHRAJ !
STAČÍ KEĎ ZAREGISTRUJEŠ SVOJ NÁKUP A SI V HRE O NÁKUPNÉ POUKÁŽKY RGB LIPTOV !!!

ŽREBUJEME 8 X DO TÝŽDŇA - HRÁŠ O 4 X 15€ A 4 X 10€ POUKÁŽKY RGB LIPTOV !!!


Je to jednoduché. Stačí keď v termíne 22.6.2020 – 15.8.2020 nakúpiš v akejkoľvek predajni RGB Liptov nad 10€, a svoj nákup zaregistruješ na sutaz.rgbliptov.sk

8 x týždenne  žrebujeme výhercov 15€ a 10€ nákupných poukážok od RGB Liptov. Nakupovať s nami sa oplatí !
Výhercov súťaže uverejníme na facebooku RGB Liptov a na www.rgbliptov.sk
 
Organizátor súťaže:
RGB Liptov, s. r. o.
Stará Ivanská 1/386
821 04 Bratislava


Prevádzka:
Obchodno-zábavné centrum RGB Liptov
Kamenné pole 4449/3
031 01 Liptovský Mikuláš

Zoznam výhercov

30.6.2020

Darčeková poukážka 15€ - p*as*o@l******et.sk
Darčeková poukážka 15€ - l*kac**5*@**ai*.com
Darčeková poukážka 10€ - l*nk*top*@s*.on****-sk
Darčeková poukážka 10€ - **ju**78@g****.com

2.7.2020

Darčeková poukážka 15€ - eri*25*@g****.com
Darčeková poukážka 15€ - ts*ry@******.sk
Darčeková poukážka 10€ - s*rinov*.*@*****.com
Darčeková poukážka 10€ - j*remy**78@****.sk

7.7.2020

Darčeková poukážka 15€ - *lli*joe*@*****.com
Darčeková poukážka 15€ - p*pas2*@*****.com
Darčeková poukážka 10€ - k**ko*jan**@p**t.sk
Darčeková poukážka 10€ - p**coram**@*****.com

9.7.2020

Darčeková poukážka 15€ - t**nd*r@******.sk
Darčeková poukážka 15€ - b**erka**25@*****.com
Darčeková poukážka 10€ - ali***4@****.sk
Darčeková poukážka 10€ - ***encl*w@*****.com

14.7.2020

Darčeková poukážka 15€ - n*halkov*m*@*****.com
Darčeková poukážka 15€ - r**atasn***ka@*****.com
Darčeková poukážka 10€ - **rgitapa**va@*****.com
Darčeková poukážka 10€ - **ncentjur**k*@****.sk

16.7.2020

Darčeková poukážka 15€ - p*volpe**r@*****.com
Darčeková poukážka 15€ - k**ka.kovacova**@*****.com
Darčeková poukážka 10€ - o*embuch***@*****.com
Darčeková poukážka 10€ - k**skovaluc**@*****.com


21.7.2020

Darčeková poukážka 15€ - **eva.a@*****.com
Darčeková poukážka 15€ - t**ta*@*****.com
Darčeková poukážka 10€ - **tali55*@****.sk
Darčeková poukážka 10€ - **ore*@*****.com

23.7.2020

Darčeková poukážka 15€ - m**ster***ta@*****.com
Darčeková poukážka 15€ - g**rge.ma**00*@*****.com
Darčeková poukážka 10€ - **biko**m@*****.com
Darčeková poukážka 10€ - ***hor*ni**lan@****.sk

28.7.2020

Darčeková poukážka 15€ - k**kosko**@*****.com
Darčeková poukážka 15€ - **orian*2@****.sk
Darčeková poukážka 10€ - **mpera**ra@*****.com
Darčeková poukážka 10€ - o**hard**4*@*****.com
 
30.7.2020

Darčeková poukážka 15€ - **brej**va@*****.com
Darčeková poukážka 15€ - **alo@****.com
Darčeková poukážka 10€ - **rola@*****.com
Darčeková poukážka 10€ - **adeus2**@*****.com

4.8.2020

Darčeková poukážka 15€ - a**a.mull**ova*@*****.com
Darčeková poukážka 15€ - l*nka*@*****.com
Darčeková poukážka 10€ - **tow*@*****.com
Darčeková poukážka 10€ - **nviv*n48@*****.com

6.8.2020

Darčeková poukážka 15€ - *.ma***zova@*****.com
Darčeková poukážka 15€ - p**erce**o@*****.com
Darčeková poukážka 10€ - a***ka33*1@****.sk
Darčeková poukážka 10€ - i**o@*******.sk
 
11.8.2020

Darčeková poukážka 15€ - e.**lu***a@*****.com
Darčeková poukážka 15€ - **rgu*kl@*****.com
Darčeková poukážka 10€ - **akar**idl@*****.com
Darčeková poukážka 10€ - j**iffer**1@****.sk

13.8.2020

Darčeková poukážka 15€ - l**omir.*@*****.com
Darčeková poukážka 15€ - **avol@*****.com
Darčeková poukážka 10€ - **ass*9@****.sk
Darčeková poukážka 10€ - **mygo*@*****.com
 

 


       
 
PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
 
Pravidlá spotrebiteľskej súťaže "Bločková lotéria s RGB Liptov"
(ďalej len ,,Pravidlá súťaže“)
               
Tieto Pravidlá súťaže stanovujú podmienky pre účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, a popisujú práva a povinnosti súťažiacich, a tiež zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (ďalej aj len ,,Nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“).
 
Organizátor súťaže a jej pôsobnosť
1.Spotrebiteľská súťaž s názvom „Bločková lotéria s RGB Lipto“ (ďalej len ako „spotrebiteľská súťaž“ alebo aj „súťaž“) je organizovaná a uskutočňovaná  spoločnosťou RGB Liptov, s. r. o., so sídlom Stará Ivanská 1/386, 821 04 Bratislava, IČO: 36 712 850, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 43671/B (ďalej len ako „Organizátor“ alebo „RGB Liptov“).
2.Pôsobnosť spotrebiteľskej súťaže je určená výhradne na územie Slovenskej republiky.
3.Termín začatia súťaže je 22.6.2020 a termín ukončenia je 15.8.2020
 
Podmienky účasti v súťaži
Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky spôsobilá na právne úkony (ďalej len „Účastník“) vyplnením súťažného žrebu, v súlade s Pravidlami súťaže. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci a rodinní príslušníci zamestnancov Organizátora.
 
Pravidlá súťaže
1.Podmienkou zapojenia sa do súťaže je nákup nad 10€ s DPH, v akejkoľvek prevádzke Obchodno-zábavného centra RGB Liptov, na adrese: Kamenné pole 4449/3, 031 01 Liptovský Mikuláš (ďalej len ,,OZC RGB Liptov“). Zákazník pri nákupe nad 10€ s DPH zaregistruje svoj nákup, a zapojí sa do súťaže zaregistrovaním svojho nákupu a zadaním svojich osobných údajov (ďalej len ,,kontaktné údaje“ alebo aj ,,osobné údaje“) na webovej stránke sutaz.rgbliptov.sk. Poskytnutie kontaktných údajov je nevyhnutné pre zapojenia Účastníka do súťaže.
2.Účastník je povinný ponechať si pokladničný blok z daného nákupu, pretože v prípade výhry, bude vyzvaný k jeho predloženiu.
3. V prípade, ak Účastník nedoručí Organizátorovi pokladničný blok najneskôr do 5 dní od jeho vyžiadania Organizátorom, stráca nárok na výhru.
4. Platnosť výhry je 1 mesiac od vyžrebovania výhercov. V prípade, že si Účastník neprevezme výhru do 1 mesiaca od vyžrebovania, výhra prepadá v prospech Organizátora a Účastník stráca nárok na výhru.
5.Výhra sa dá prevziať jedine osobne, a to v OZC RGB Liptov po dohode s Organizátorom, resp. správou OZC RGB Liptov, pričom sa vylučuje zaslanie výhry poštou.
6.Účastník sa môže do súťaže zapojiť s viacerými súťažnými bločkami.
7. Výhercovi nárok na výhru zaniká v prípade:
a) ak porušil akúkoľvek povinnosť určenú týmito Pravidlami súťaže;
b) koná v rozpore s dobrými mravmi (napr. poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným konaním a pod.);
c) ak si výhru neprebral v stanovenej lehote, alebo dohodnutým spôsobom.
                              
Žrebovanie a výhry v súťaži
1.Žrebovanie sa uskutočňuje vždy v každý utorok a štvrtok počas trvania súťaže, pričom ceny budú žrebované Organizátorom súťaže.
2.Počas trvania súťaže organizátor každý týždeň vyžrebuje 8 výhercov, ktorým každemu odovzdá po 1ks darčekovej poukážky RGB Liptov. Týždenne sa súťaží o 4 x 15€ a 4 x 10€ darčekové poukážky. Súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže aj opakovane. Pokiaľ nedôjde k vyžrebovaniu bloku, tento sa stáva súčasťou aj nasledujúceho žrebovania, až do momentu vylosovania. Zoznam výhercov je uverejnený na webovej stránke organizátora www.rgbliptov.sk a na facebooku RGB Liptov.
 
Výhry v súťaži:
 1 x 15€, 1 x 15€, 1 x 10€, 1 x 10€, poukážky na nákup v obchodnom centre RGB Liptov.
 Súhlas so spracúvaním osobných údajov
1. Účastník súťaže výslovne berie na vedomie a súhlasí s tým, že zaregistrovaním svojho nákupu pre účely súťaže na sutaz.rgbliptov.sk udeľuje Organizátorovi súťaže súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely evidencie Účastníkov súťaže, vyhodnotenie súťaže a taktiež na marketingové účely.
2. Účastník súťaže je oprávnený svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, a to zaslaním písomnej žiadosti na adresu: RGB Liptov, s. r. o., Stará Ivanská 1/386, 821 04 Bratislava.
3. Účastník súťaže má taktiež: právo požadovať od Organizátora prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov. Účastník má aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).
4. Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade jeho výhry budú osobné údaje uverejnené v rozsahu a spôsobom uvedeným v týchto Pravidlách súťaže (bod 2 v časti ,,Žrebovanie a výhry v súťaži“) a taktiež môže byť na tento účel kontaktovaný Organizátorom súťaže, resp. jeho poverenými pracovníkmi.
 
 Informácie o získavaných osobných údajoch 
a)Prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje je Organizátor súťaže.
b) Účelom spracúvania osobných údajov je evidencia Účastníkov súťaže v súvislosti s účasťou v súťaži a vyhodnocovaním výsledkov súťaže, ako aj evidencia Účastníkov na účely ich informovania o aktuálnych marketingových a propagačných akciách súvisiacich s OZC RGB Liptov, resp. jeho jednotlivých prevádzok.
c) Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutých osôb (Účastníkov súťaže) poskytnutý v zmysle týchto Pravidiel súťaže (časť ,,Súhlas so spracúvaním osobných údajov“), ako aj oprávnený záujem Organizátora na zlepšovaní služieb poskytovaných zákazníkom OZC RGB Liptov.
d) Organizátor spracúva osobné údaje Účastníkov na vlastné účely, pričom môže poskytnúť osobné údaje svojim obchodným partnerom (príjemcovia a sprostredkovatelia), ktorí zabezpečujú pre Organizátora spracúvanie osobných údajov (vo forme správy a prevádzkovania softvérových riešení, príp. poskytovaním iných služieb). Osobné údaje Účastníkov sú spracúvané elektronicky prostredníctvom služby MailChimp (https://mailchimp.com/), ktorá slúži na spravovanie a zasielanie elektronickej pošty na adresu Účastníka. Služba MailChimp je prevádzkovaná a zabezpečovaná treťou stranou mimo EÚ, konkrétne spoločnosťou The Rocket Science Group, LLC, so sídlom 675 Ponce de Leon Avenue NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, Spojené štáty americké, ktorá však zabezpečuje ochranu osobných údajov prostredníctvom certifikačného systému Privacy Shield https://mailchimp.com/legal/privacy/.
Systém Privacy Shield zabezpečuje primeranú ochranu osobných údajov v zmysle rozhodnutia Európskej komisie (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/privacy-shield). 
e) Osobné údaje Účastníkov budú v nevyhnutnej miere poskytnuté sprostredkovateľovi prevádzkovateľa, a to spoločnosti - HANT Development, a. s., so sídlom Stará Ivanská cesta 1/386, 821 04 Bratislava, IČO: 47 800 011 (ďalej len ,,Sprostredkovateľ“), resp. osobám povereným Sprostredkovateľom.
f) Zo strany Organizátora nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania v zmysle § 28 zákona o ochrane osobných údajov.
g)  Organizátor uchováva osobné údaje po dobu trvania súťaže a 3 roky po jej ukončení, resp. do odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov (bod 2 v časti ,,Súhlas so spracúvaním osobných údajov“).
 
Spoločné ustanovenia
1. Výhru v súťažiach zaistí Organizátor súťaže.
2. Výhercovia nie sú povinní výhru prijať. Nárok na výhru nemožno previesť na inú osobu a hodnotu výhier nie je možné vyplatiť v hotovosti. Účastníci berú na vedomie, že vymáhanie výhry nie je v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník možné.
3.  Účastník súťaže berie na vedomie, že výhry prevyšujúce hodnotu 350 € podliehajú zdaneniu.  
4. Tieto Pravidlá súťaže sú uverejnené na webovej stránke Organizátora – www.rgbliptov.sk, pričom môžu byť v skrátenej verzii uverejnené na propagačných či iných materiáloch v súvislosti s propagáciou súťaže.
5. Účasť na súťaži je dobrovoľná a Účastník svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s týmito Pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 
NÁKUPNÉ POUKÁŽKY RGB LIPTOV JE MOŽNÉ UPLATNIŤ JEDNORÁZOVO V JEDNEJ PREVÁDZKE OBCHODNO-ZÁBAVNÉHO CENTRA RGB LIPTOV. Z POUKÁŽOK SA NEVYDÁVA.